ภาพกิจกรรม แอโรบิคสิริวลัย

แอโรบิคสิริวลัย
ด้วยกลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย มีความประสงค์จะจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยของสมาชิกในหมู่บ้านและสมาชิกที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ให้มีสุขภาพแข้งแรงและมีกิจกรรมร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2562 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต โดยมีรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต