ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน

ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน
การมองเห็นส่งผลกระทบต่อการเรียนและการทำกิจกรรมของเด็กนักเรียน ปัญหาการมองเห็นมีผลมาจากภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว ตาเอียง ตาเข สายตาขี้เกียจ หรือโรคตาอื่น ๆ นักเรียนไม่รู้ว่าตนเองมีสายตาผิดปกติเพราะคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวัน ซึ่งความผิดปกติบางอย่างหากไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่สามารถทำได้จะทำให้การมองเห็นสูญเสียถาวร การหมั่นสังเกตของคนใกล้ชิดโดยเฉพาะครอบครัวเด็กหรือครูจะช่วยให้พบเด็กที่มีปัญหาการมองเห็นได้การตรวจคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน โดยเด็กนักเรียนที่มีผลการคัดกรองผิดปกติจะได้รับการส่งต่อไปตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์ หากพบว่าสายตาผิดปกติจากสายตาสั้น ยาว เอียง จะได้รับการแก้ไขโดยใส่แว่นตา แต่หากเป็นตาเข ตาขี้เกียจ หรือโรคตาอื่น ๆ จะได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป การแก้ปัญหาการมองเห็น จะทำให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ได้ดี และสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็ก และครอบครัวซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรให้การช่วยเหลือเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาด้านทันตสุขภาพก็เป็นปัญหาสำคัญที่พบมากในนักเรียนมัธยมศึกษาเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆที่ตรวจพบในกลุ่มเดียวกันและปัญหาด้านทันตสุขภาพนั้น นอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากของเด็กแล้วยังมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็ก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในช่วงอายุ 12-15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีฟันแท้ขึ้นใหม่ๆ ลักษณะรูปร่างฟันมีหลุมร่องลึกทำให้เกิดโรคฟันผุได้ง่ายนอกจากอุปนิสัยของเด็กที่ชอบรับประทานของหวาน ตลอดจนมีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่าย หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีพอ โรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเริ่มต้นส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก และดูแลอย่างต่อเนื่องในวัยรุ่น การฝึกฝนให้เด็กมีทันตสุขนิสัยที่ดีและการส่งเสริมและป้องกันรวมทั้งการบำบัดรักษาในระยะเริ่มแรกของการเป็นโรค จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากของเด็กได้ จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพตาและสุขภาพในช่องปากของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดทำตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพตาและสุขภาพในช่องปากที่ดี ส่งผลให้เรียนรู้ได้ดี และสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ดีขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต