ภาพกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

ส่งเสริมความรู้ เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจัยที่ส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ประกอบด้วยการมีสุขภาวะที่ดี เช่น การดูแลความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคติดต่อ การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ การป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร เพื่อให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม นำไปปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมและการประสานติดต่ออย่างใกล้ชิด ระหว่างนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการโครงการเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและระเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต