ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562

ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562
พฤติกรรมและวิถีชีวิตมีผลอย่างมากต่อสุขภาวะของมนุษย์พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของบุคคลนั้นๆ จากสถานการณ์ของคนไทยปัจจุบันพบว่ามีสภาวะการทำงานที่เร่งรีบ วนเวียน อยู่กับการทำงาน ทำให้เคร่งเครียด หลายคนมักเป็นโรคติดงาน หรือโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลังงอค่อม การนั่งไขว่ห้าง การนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือการนั่งทำงานตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า ชามือ ชาเท้า สายตาเมื่อยล้า ปวดกระบอกตา แขน หรือข้อมือ ส่วนบางรายที่มีอาการของหมอนรองกระดูกเคลื่อน หากทำงานในอิริยาบถที่ผิดจะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการ ปวดหัว ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดท้ายทอย สายตาเมื่อยล้า ปวดกระบอกตาจากการที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาการทางกายเหล่านี้ส่งผลถึงอารมณ์ และส่งผลเสียต่อร่างกาย จนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ จากปัญหาด้านสุขภาพกายและใจของกลุ่มคนวัยทำงานดังกล่าว ชมรมคนรักสุขภาพจึงให้ความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มวัยทำงาน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต