ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รัฐบาลต้องคุ้มครองให้ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าและบริการ ทั้งนี้โดยตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิ ต่าง ๆ ของผู้บริโภค และจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบ และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ในการบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทำหน้าที่คอยตรวจสอบสินค้าและบริการที่ผลิตและเสนอขายในตลาด เกี่ยวกับคุณภาพและราคาที่เสนอขายอย่างยุติธรรม ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ประกอบกับ มาตรา 50 (6) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ที่ให้อำนาจเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในด้านการสาธารณสุขการอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จึงจะจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต