ภาพกิจกรรม กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด

กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด
จากสถิติผู้ที่เข้ามารับบริการด้านกายภาพบำบัดที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (AT2C) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จาก ปี 2559 ถึง ปี 2561 มีจำนวนจาก 198 ราย เป็น 696 ราย ซึ่งเพิ่มจากเดิม 3 เท่าตัว โดยกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมากที่สุดเป็นกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ มีการเพิ่มจากปี 2559 ถึง ปี 2561 ซุ่งมีจำนวน 195 ราย เป็น 615 ราย โดยจำแนกป็นโรคได้ดังนี้ Office syndrome ,Golf elbow ,Tennis elbow ,ปวดคอ ,ปวดหลัง ,ไหล่ติด ,นิ้วล๊อค ,ข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและการใช้งานร่างกายโดยผิดหลักของการยศาสตร์ และโรคต่างๆข้างต้นสามารถป้องกันและรักษาอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพยาธิสภาพรวมถึงการใช้ท่าทางการทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งสอนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและตรวจประเมินและวิเคราะห์ผลด้วยการตรวจประเมินทางสถิติด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดเป็นารายบุคคล
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต