ภาพกิจกรรม ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุรี

ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุรี
ในปัจจุบันโลกมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว และทันสมัย ซึ่งทำให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย ทั้งด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเยาวชนในสังคม โลกเกิดการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย จากเดิมที่เคยเป็นสังคมชนบท อยู่กันแบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันเกิดความเห็นแกตัว มีความก้าวร้าว ช่วยเหลือกันในสิ่งที่ไม่ดี มีทั้งยาเสพติด สุรา ความเสื่อมทางสังคม เข้ามาใกล้ชิดและอยู่ในกลุ่มของเยาวชนมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ง่ายต่อการสืบค้นขอมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เยาวชนไทย มีสิ่งเร้าในทางที่ไม่ดี เกิดความตึงเครียดในการดำรงชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับเยาวชน จึงขอจัดค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต