ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้สูงอายุ ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเน้นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลักในส่วน ของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุต้องมีทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนโดยอาศัยชุมชนชนและสังคมในการ ดูแลช่วยเหลือ การดูแลระยะยาวนั้นสามารถจัดได้ที่บ้านหากผู้สูงอายุมีครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวเป็น ผู้ดูแลแต่หากผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลคงจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการเตรียมสถานบริการและจัดบริการไว้รองรับ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เทศบาลนครรังสิตมีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง ได้น้อยจำนวนหนึ่งและบางส่วนญาติไม่มีเวลาคอยดูแลตลอดต้องอาศัยเพื่อนบ้านให้ความดูแลช่วยเหลือและ บางส่วนมีปัญหาในครอบครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมขึ้น ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะ การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) จึงมีส่วนสำคัญ ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลช่วยเหลือทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่าง ปกติสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิตเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลำดวน) เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต