ภาพกิจกรรม สุขใจ วัยสูงอายุ

สุขใจ วัยสูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับ บางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง ขึ้นอยู่กันการปรับตัวการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเอง เทศบาลนครรังสิต มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนทั้ง ด้านงบประมาณ ความรู้ทางวิชาการจากหลายภาคส่วน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟุสุขภาพผู้สูงอายุ มีการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ชมรม โดยแต่ละชมรมจะต้องร่วมมือวางแผนกิจกรรมโครงการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ดังนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในแต่ละปี จึงจัดทำโครงการสุขใจ วัยสูงอายุ เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชมรม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต