ภาพกิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต

ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต
1.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล เนื่องจากในทุก ๆ ปี การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต และการบาดเจ็บรวมทั้งการทุพพลภาพของประชนชาวไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมดำเนินการตามนโยบายในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต จึงควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนน โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต