ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก

การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก
งานกู้ชีพ – กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม ซึ่งจากสถานการที่ผ่านมาในแต่ละปีเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต มีเด็กได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ และจมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายที่รวมถึงคลองต่างๆ อีกมากมายซึ้งเป็นแหล่งน้ำที่เด็กสามารถเล่นน้ำได้ โดยผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบและไม่ตระหนักถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของบุตรหลานจากการจมน้ำ หากเด็กตระหนักรู้ถึงอันตรายของการเล่นน้ำและการช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ถ้าเด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้ทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำหรือจมน้ำ ก็จะทำให้ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ ดังนั้น งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิตได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะการช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็กขึ้น ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมภายในเขตเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้เด็กได้รู้ทักษะและการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต