ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต

เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
สถานการณ์ปัญหาเด็กบกพร่องทางพัฒนาการของไทยในปัจจุบันพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ย 240,000 คน ต่อปี จากการสำรวจพบว่า เด็กร้อยละ 30 จะมีปัญหาการพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า และในจำนวนนี้ร้อยละ 5 มักเป็นเด็กออทิสติก โดยปัจจัยสำคัญ คือ การขาดการดูแลตั้งแต่วัยแรกเกิด - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอัตราการ เข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์ของไทยยังมีน้อย โดยเด็กที่บกพร่องทาง สติปัญญาเข้าถึงเพียง 33,592 คน หรือประมาณ 5.23% เป็นเด็กออทิสติก 7,212 คน หรือประมาณ 12.02% ของ ประชากรเด็กดังนั้นการค้นหาการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงและการดูแลส่งเสริมให้มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพใน การพัฒนาประเทศต่อไป พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าการค้นหาเด็กที่มความเสี่ยง กรมสุขภาพจิตได้ทำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีสำหรับผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมีการตีพิมพ์และแจกมา อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยจะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ แห่งละ 30 เล่ม โดยคู่มือดังกล่าวจะมีระบุถึงการพัฒนาการของเด็กออก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเคลื่อนไหวหรือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 2.ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 3.ด้านการเข้าใจภาษา และ 4.ด้านการช่วยเหลือ และสังคม ซึ่งในแต่ละด้านจะมีการให้คำแนะนำการกระตุ้นพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนตามช่วงวัยและต้องมีการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย เพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าหรือไม่ ถ้าพบว่า พัฒนาการล่าช้าในเวลาอันรวดเร็วก็จะได้ส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการที่ปกติตามวัย หากพบว่าพัฒนาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบส่งต่อพบแพทย์ต่อไปได้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต