ภาพกิจกรรม ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย

ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย
โครงการ ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย ประชาชนในชุมชนรณชัย ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน (ซึ่งเมื่ออดีตเคยเกิดเพลิงไหม้ในชุมชนแล้วประชาชนก็จะเกิดการตระหนกตกใจแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้) ดังนั้นประชาชนในชุมชนรณชัยจึงมองเห็นความสำคัญในการอบรมและเรียนรู้ในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและการฝึกใช้เครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัยนั้น เพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต