ภาพกิจกรรม ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
ด้วยจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติ (WHO )ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะนอกนอกจากจะมีจำนวนมากขึ้นยังมีอายุยืนยาวมากกว่าเดิม เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทำให้อัตราตายลดน้อยลง ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่มักมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ทั้งในด้านการเข้าสังคม ความเป็นอยู่ทางด้านความคิด ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆ ซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความวิตกกังวล ความเครียด แยกตัวออกจากจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆในครอบครัว เกิดความท้อแท้ในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับรุปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากสังคมในอดีต รูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ต้องออกจากงาน มีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพิ่มขึ้น มีสภาวะด้านสุขภาพที่เสื่ิอมถอยลง สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฮอร์โมนต่างๆในร่างกายลดลง เป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง การสูญเสียสิ่งสำคญในชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิตเพราะการเจ็บป่วย การสูญเสียบุตรเนื่องจากแยกไปมีครอบครัวใหม่ การสูญเสียหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคม ตลอดจนสูญเสียการเป็นที่พึ่งพิงของครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ และหากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวนั้นๆแล้ว จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ว้าเหว่ มีภาวะซึมเศร้า มีความรู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจที่รุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และเป็นสาเหตุของการทำร้ายตนเอง จากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งทีมีปัญหาสุขภาพ และรักษา รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลอื่นๆที่ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึง ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ จึงได้รวมกลุ่มช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน ดูแลส่งเสริม ป้องกันสมรรถภาพเพื่อนในชุมชน และมีพี่เลี้ยงเคือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและคอยสนับสนุนกลุ่ม ให้ให้เข้าร่วมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง มีความสุข ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ มีกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต