ภาพกิจกรรม อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด

อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
ในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปมาก มีสิ่งเย้ายวนต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้เด็ก และเยาวชนสนใจแต่สิ่งเย้ายวนเหล่านั้น โดยไม่สนใจการออกกำลังกาย หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก็มีหน้าที่การงานที่รัดตัว ทำให้ละเลยการออกกำลังกายที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกายและใจที่ดี นอกเหนือจากนั้นยังมียาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น โครงการอบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด จีงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทางชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนฯ จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมฯดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงวัย ได้มาร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีทักษะทางด้านกีฬาที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งเด็กและเยาวชนยังอาจสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลในอนาคต ทั้งนี้ยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหันมาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต