ภาพกิจกรรม ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2562

ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2562
ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอายุของนักสูบหน้าใหม่ที่ลดน้อยลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางและเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 20 เท่า ปัจจุบันพบว่าพนักงานเทศบาลมีการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของบุหรี่และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน เทศบาลนครรังสิตเล็งเห็นถึงปัญหาการ สูบบุหรี่ ซึ่งยังมีอยู่เป็นจำนวนมากสมควรที่จะต้องดำเนินการแก้ไขจึงได้จัดทำโครงการ ร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ ปี 2562 ขึ้นเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทยที่สามารถป้องกันได้โดยการช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบและป้องกันหรือลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ให้ห่างไกลจากการสูบบุหรี่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต