ภาพกิจกรรม ธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ

ธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีจำนวนประมาณ 700 คน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนั้นจะใช้หลักธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุที่จะนำไปใช้กับชีวิตให้มีความสุข ยอมรับความจริง เราเป็นผู้สูงอายุผ่านเวลามายาวนาน เป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนขยัน เมื่อร่างกายของเรามันแก่ ให้ยอมรับความจริงต้องมีความสุขในความแก่ ผู้สูงอายุนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใจดี ใจสบาย เพราะความดับทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจดี ใจสบาย ใจสงบ คนผู้สูงอายุต้องอยู่กับตัวเองให้มากๆ ผู้สูงอายุต้องมีความเมตตา ผู้สูงอายุต้องฝึกเจริญเมตตาให้มากๆ ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกาย ต้องฝึกปฏิบัติ ฝึกปล่อยวาง การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ทำให้สติดีขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของตัวเองดีขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาว
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต