ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12
จพสช. ชุมชนซอย 51 ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพซอย รังสิต นครนายก 12 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช. ซอย 51 เห็นความสำคัญของสุขภาพ คนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ซอยรังสิต นครนายก 12 เอกสารประกอบความรู้ขอรับสนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทน.รังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต