ภาพกิจกรรม ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากไลฟ์สไตล์ วิธีการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวาน มัน เค็มจัด และมีความเครียด แต่แท้จริงแล้วกลุ่มโรคนี้สามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้นเกิดจากพฤติกรรมของตัวเรานั่นเอง ซึ่งหากเราสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคได้ ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3 มีจำนวนประชากร 1,369 คน 391 ครัวเรือน ทางชุมชนจึงเห็นความสำคัญในโครงการให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อคนในชุมชนได้เข้าใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นทางชุมชนจึงเล็งเห็นว่าการกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นวิธีลดอัตราของผู้ป่วยและเสียชีวิตได้ ดังนั้นเราจะแบ่งกลุ่มตามสุขภาพให้ได้รับความรู้ในการปฏิบัติตัว
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต