ภาพกิจกรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายถึงเพียงการมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับการรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลรักษาจำนวนมาก การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นกองการศึกษามีความประสงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กด้อยโอกาส
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต