ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส

สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส
ปัญหาสุขภาพช่องปากมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายอย่างมากมาย สุขภาพอนามัยของปากเป็น สิ่งสำคัญ ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคต่าง ๆ การดูแล รักษาสุขภาพของช่องปากที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี สุขภาพฟันที่ดียังช่วยทำให้รับประทานอาหาร และพูดได้ดีขึ้นอีกด้วย สุขภาพช่องปากที่ดีจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นกองการศึกษามีความประสงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสะอาดภายในช่องปาก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต