ภาพกิจกรรม วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562

วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562
วัยรุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ๙ – ๑๙ ปี เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ มีพัฒนาการทางร่างกายโดยเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศจนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านจิตใจซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยน แปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาครอบครัว มาเป็นผู้ ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีทำงาน เยาวชนมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หากกระทำผิดต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่ เป็นต้น ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจพบว่าวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ดังนั้นวัยรุ่นเป็น วัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตนเองรวมถึงขาดทักษะชีวิตส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่างๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้ง การคลอด การติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ กิจกรรมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง (๑)บทบาททางเพศ ที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างสมดุล (๒)สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเพศ เช่น พัฒนาการทางเพศตามวัย การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ การตัดสินใจและ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ งานส่งเสริมสุขภาพ เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง จึงได้จัด ทำโครงการวัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งเพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร รังสิตมีความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเสริมสร้างสุขภาพวัยเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต