ภาพกิจกรรม ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด

ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด
ในปัจจุบัน สถานการณ์ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน เป็นสาเหตุให้เด็ก และเยาวชนเป็นปัญหาสังคมติดตามมา และทางโรงเรียนธัญบุรี มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติด ประมาณ 200 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,780 คน คิดเป็นร้อยละ10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ทางโรงเรียนธัญบุรี จึงจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด ให้เด็ก และเยาวชน เพื่อใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสนองตอบความสนใจในการเรียนรู้การเล่นดนตรี การกีฬาตามที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยผู้เข้า ร่วมอบรมครั้งนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาฝึกฝนทักษะ ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานระดับสากล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นดนตรี การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาอย่าง ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมด้านดนตรีและการกีฬาเพื่อสุขภาพ ในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย มีสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี ดังนั้น โรงเรียนธัญบุรี จึงได้กำหนดจัดโครงการ นี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต