ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหารพืชผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น และปัญหาอื่นๆ ในบริบทของสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว แนวทางการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่กระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการสร้างมาตรการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพที่มีความหลากหลายวิธีควบคู่กันไป จะช่วยสร้างโอกาสให้สุขภาพเด็กไทยได้รับการคุ้มครองอย่าปลอดภัย โรงเรียนมัธยมนครรังสิตเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติจริงสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาในลำดับต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต