ภาพกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านต่าง ๆของเยาวชนควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา ในการพัฒนาการจะมีอยู่คู่กับมนุษย์ทุกยุกต์ทุกสมัยที่ทำให้ความสามารถของบุคคลไม่เท่าเทียมกันทุก ๆ ด้าน บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางการช่าง บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา ความสามารถของเยาวชนแต่ละคนมีอยู่ในตัวแล้ว ถ้าได้รับการกระตุ้นหรือเสริมแรงจะทำให้เห็นเด่นชัดในความสามารถและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ ประกอบกับปัจจุบันนักเรียนได้ให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพร่างกายสังเกตได้จากมีการให้ความสนใจในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่มีผู้ชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้สิ่งสำคัญประการแรก คือความจำเป็นที่จะต้องได้รับประสบการณ์ตรงและเข้มข้นมากพอในเชิงฟุตบอล ซึ่งควรได้รับการหล่อหลอม ปลูกฝั่ง และเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานหรือรากหญ้าเพื่อต่อ ยอดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลต่อไป การเรียนการสอนรายวิชาฟุตบอล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอล โรงเรียนจึงจัดการเข้าค่ายอบรมฟุตบอล ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล เมื่อผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และความสามารถไปเป็นแนวทางต่อยอดสำหรับการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไปที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในอนาคต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต