ภาพกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเด็กเกิดการเจ็บป่วย จะสามารถแพร่เชื้อด้วยการระบาดของโรคไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ได้ง่าย ในเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานต่ำ จะป่วยบ่อย โรคที่พบบ่อย ได้แก่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง โรคอีสุกอีใส เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ อาจจะต้องปิดโรงเรียน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อดูแลลูกอยู่ที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนปลอดโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต