ภาพกิจกรรม โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการตามวัยอย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันเด็กอายุ 0-6 ปีมากว่าร้อยละ60 เป็นเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนต้องถูกฝากไว้ในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อ สู่กันได้ง่ายในเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบบ่อยได้แก่โรคติดต่อทางเดินหายใจโรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคมือเท้าปากอาจต้องปิดโรงเรียนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กที่บ้านทำให้ขาดรายได้ จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ2562 เพื่อให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะช่วยการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็กโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคเหาแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต