ภาพกิจกรรม กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
โรคเหาเป็นโรคที่พบกันมากในเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องนอน เป็นโรคที่น่ารังเกียจ สำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศีรษะ ดังน้ัน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กและผู้ปกครองให้ตระหนักถึง ความสะอาดของร่างกาย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักถึงความสะอาดของร่างกาย และผลกระทบของการเกิดโรคเหาในนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต