ภาพกิจกรรม กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
การดูแลความสะอาดของร่างกายในวัยเรียนวัยเด็กเป็นสำคัญโดยเฉเพาะอย่างยิ่งความสะอาดบริเวณศีรษะทั้งนี้เหาเป็นแมลงขนาดเล็กไม่มีปีกเป็นตัวเบียดเบียนกัดหนังศีรษะและดูดเลือดเป็นอาหาร โดยอาศัยบนศีรษะที่ไม่สะอาดเหามักจะระบาดและแพร่กระจ่ายในกลุ่มนักเรียนก่อนประถมและประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่างในช่วงวัยเรียนวัยเด็ก โครงการกำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โดยกิจกรรมรณรงค์กำจัดเหาในวัยเรียนเพื่อกำจัดเหาในวัยเรียนโดยมุ่งวังให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและศีรษะที่ช่วยป้องกันโรคเหาและลดการแพร่กระจายต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต