ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กเล็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย เด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของร่างกายและสมอง และยังเป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย และพบได้บ่อยโดยเฉพาะโรคหวัด อุจจาระร่วง มือเท้าปาก อีสุขอีใส คางทูม ตาแดงและหัด ซึ่งการเจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ดังนั้นการคัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยของเด็กในโรงเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต