ภาพกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากช่องปากเพียงอยางเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไป ก็มีปัจจัยร่วมหลายๆอย่าง ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคในช่องปาก เช่นอาจมาจากตัวบุคคลเองที่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและการทำความสะอาดช่องปากของตนเอง การอยูในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในังคมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่างๆล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ดังนั้น หากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมกับสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ในรูปแบบที่เหมาะสมให้กับเด็กๆนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้งปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรม อาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนก็จะมีสุขภาพดีอีกด้วย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจและให้ความรู้เรื่องทันตอนามัย เรื่องสุขภาพช่องปากมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สนุกเน้นการมีส่วนร่วมสอดแทรกไปกับการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวและยากยิ่งที่จะคิด และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนและผู้ใกล้ชิดต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต