ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน

ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน
ปัจจุบันยังมีการค้นพบว่า เด็กพิเศษ หรือเด็กที่ครอบคลุม 4 โรค ได้แก่ โรคสมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ยังหลงเหลืออยู่ในการเรียนแบบปกติ ซึ่งในความหมายของกรมสุขภาพจิต และสถาบันแพทย์ ที่ต้องการสื่อสารนั้น ไม่ใช่เรื่อง "เลวร้าย หรือ "รุนแรง" แต่เพราะการหลงเหลืออยู่นั้น หมายถึง นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการดูและพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่นั่นเอง ดังนั้น การคัดกรองนักเรียนจึงมีความสำคัญอย่างมากปัญหานี้ไม่สามารถ "ทิ้ง"​ ให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ เพราะทั้ง 3 ฝ่ายอันได้แก่ ผู้ดูแล (พ่อแม่-ผู้ปกครอง ครู) และแพทย์ คือ 2 กลุ่มหลักที่ต้องประสานความร่วมมือ ในการช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มนี้ เพื่อให้เติบโตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ เหมือนเด็กๆ ปกติทั่วไป เพราะการคัดกรองนักเรียน นอกจากมีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาความสามารถแล้ว "สภาพจิตใจ" ของนักเรียนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดวงกมล ได้คัดกรองเบื้องต้น พบนักเรียนที่มีความพิเศษทางการเรียนรู้ จำนวน 35 คน จากนักเรียนทั้งหมด 534 คน ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้น คือการยอมรับและในความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนบางคนน้อยมาก เกิดจากความไม่เข้าใจ ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแล (ครู ผู้ปกครอง) และคัดครองนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้เกิดกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม และสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต