ภาพกิจกรรม สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก

สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก
ปัญหาน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุง บริบทของพื้นที่เป็นแหล่งน้ำคูคลองรอบชุมชนริมคลอง ชุมชนสุขเกษม แทบจะทุกพื้นที่จึงมียุงเป็นจำนวนมาก จากการลงสำรวจแต่ละครัวเรือนเลือกใช้ยากันยุงทั้งชนิดสเปย์ หรือธูปหอมไล่ยุงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งในยากันยุง ที่ใช้ ส่วนใหญ่ มี ส่วนผสมของของไพริทรอยดม์ คุณสมบัติคือไปทำลายการทำงานของระบบประสาท สารเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของควัน พบอาการพิษในคนที่ได้รับสารเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทอย่างรวดเร็ว มีอาการ มึนงง ปวดศีรษะกล้ามเนื้อ กระตุก เป็นต้น จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจิตอาสาชุมชนริมคลองได้ตระหนักถึงปัญหา จึงรวมกลุ่มกันทำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลาย เพื่อใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้การรวมกลุ่มกันทำ ตะไคร้ หอมไล่ยุงจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและป้องกันสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต