ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล
ผู้สูงอายุเป็นวัยซึ่งมีความแตกต่างจากวัยอื่น เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดัง นั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุข จึงแตก ต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะกับวัย ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า - วรางกูล จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต