ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต