ภาพกิจกรรม กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ

กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ
ในปัจจุบัน ปริมาณผู้สูงอายุและรวมถึงวัยเกษียณอายุมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ ถ้าหากได้มีกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ร่างกาย เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ลดความเจ็บป่วย ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า หรืออัลไซเมอร์ได้ ก็ควรที่จะได้ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3วัน ด้วยการเต้นSalsa - Bachata ซึ่ีงเป็นจังหวะที่สนุกสนานได้ใช้กำลังแขน-ขาไปพร้อมกับสมอง เพราะต้องใช้การนับจังหวะไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มรักษ์สุขภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต