ภาพกิจกรรม อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562

อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัย เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกายก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม และการทำงานหนัก ทำให้เกิดนิ้วล็อค และเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื่้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และภาวะไขมันในเลือดสูง การกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเส่ื่อมสภาพ และช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง กลุ่มศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และประชาชนได้ให้ความสำคัญของ การออกกำลังกาย ด้วยการรำไทยมากขึ้น จึงทำโครงการ อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพใ้ห้กับประชาชนที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต