ภาพกิจกรรม รู้เท่าทันสินค้าอันตราย

รู้เท่าทันสินค้าอันตราย
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยสินค้าบางชนิดอาจเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ปัจจุบันคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้ออกคำสั่งห้ามขายสินค้าที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เช่น ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือ blowing balloon เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง ลวดดัดฟันแฟชั่น อุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตสำหรับแกล้งคน ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เนื่องจากเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าดังกล่าวน้อย และผู้ประกอบการเองมักจะอาศัยความอยากรู้อยากเห็น และความไม่รู้ของเด็ก หรือความไม่รู้ว่ากฎหมายห้าม ได้นำสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายรวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมาขายตามร้านของชำ ตลาดนัด แหล่งชุมชน และรถเร่ขายบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีการจำหน่ายสินค้าประเภทของเล่นและขนมบรรจุซองต่างๆ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ พบว่า สินค้าบางรายการไม่มีการจัดทำฉลากหรือมีการจัดทำฉลากแต่ฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ข้อความมีขนาดเล็กไม่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน มีการแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ สีของเล่นฉูดฉาดและมีการใช้วัตถุอันตรายเป็นส่วนประกอบในของเล่น เมื่อเด็กนักเรียนซื้อสินค้าดังกล่าวไปเล่นโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ และเทศบาลนครรังสิตได้ดำเนินการสำรวจบริเวณหน้าโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล และโรงเรียนภายในเขตเทศบาลพบว่ายังมีการจำหน่ายสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และจากสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยของสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดโครงการ "รู้เท่าทันสินค้าอันตราย" ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำนักเรียน ครู แล้ว จำนวน 329 คน แต่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจยังมีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้แกนนำนักเรียน ครูร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการเลือกซื้อ การเลือกใช้สินค้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยให้กับบุคคลอื่นในเขตพื้นที่ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ "รู้เท่าทันสินค้าอันตราย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต