ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ

ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ
บุคคลส่วนมาก จะคำนึงถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้ความสนใจ เรื่องการออกกำลังกายมากขึ้น การออกกำลังกายแบบลีลาศประกอบเพลง เป็นวิธีการหนึ่งของการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การลีลาศประกอบเพลง มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลาย ให้ความสนุกสนาน เหมาะสมกับทุกวัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย กลุ่มส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย แบบลีลาศประกอบเพลง ในบุคคลทุก ๆ วัย จึงจัดมำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ ปี 2562 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต