ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance

ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance
ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รวมตัวกันอออกกำลังกายโดย Line Dance เพื่อให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย การกระตุ้นให้สมองตื่นตัวตลอดเวลา สมาชิกได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้สมาชิกสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต