ภาพกิจกรรม Modern Dance เพื่อสุขภาพ

Modern Dance เพื่อสุขภาพ
สภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน ทำให้ประชาชนมองข้ามการออกกำลังกาย จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะความ เครียด เป็นต้น อีกทั้งขาดโอกาสในการเข้าสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต กลุ่มคนรักการออกกำลังกายจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ดังนั้นจึงได้ทำการเสนอโครงการ Modern Dance เพื่อสุขภาพ โครงการต่อเนื่องโดยหวังจะใช้การออกกำลังกายด้วย การเต้นรำในแนวร่วมสมัย ผสมผสานศิลปะการเต้นรำในแขนงต่างๆ ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ที่สามารถเข้าถึง ดึงดูดประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงอายุ สำหรับโครงการต่อเนื่อง มุ่งหวังให้การออกกำลังกายแบบ Modern dance ที่มีความหลากหลายเป็นต้นแบบของ โครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการออกกำลังกายทางเลือกใหม่แก่ประชาชนที่รักสุขภาพ รวมทั้งโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นด้วยความสนุกสนาน ท้าทาย หลากหลาย และน่าตื่นเต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตแก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต