ภาพกิจกรรม Modern Dance เพื่อสุขภาพ

Modern Dance เพื่อสุขภาพ
สภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน ทำให้ประชาชนมองข้ามการออกกำลังกาย จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะความ เครียด เป็นต้น อีกทั้งขาดโอกาสในการเข้าสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต กลุ่มคนรักการออกกำลังกายจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ดังนั้นจึงได้ทำการเสนอโครงการModern Dance เพื่อสุขภาพ โดยหวังจะใช้การออกกำลังกายด้วยการเต้นรำในแนว ร่วมสมัย ผสมผสานศิลปะการเต้นรำในแขนงต่างๆ ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดึงดูดประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตแก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต