ภาพกิจกรรม การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ

การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ
โครงการรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กและการออกกำลังกายในด้านนี้สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องและสม่ำเสมอ ที่สำคัญการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยการเดินลมปราณจากภายในร่างกาย และยังเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ไปข้องเกี่ยวกับด้านยาเสพติด ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต