ภาพกิจกรรม ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ

ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง สถานการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจมีมากขึ้นเป็นลำดับการออกกำลังกายโดยการลีลาศจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกลุ่มลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต