ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านการใช้ชีวิตมายาวนาน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงท้้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะทางด้านสุขภาพ ท้้งการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพทางร่างกายเสื่อมถอย ดังนั้นการพบปะ เรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมี่การออกกำลังกาย และมีกิจกรรมนันทนาการ และได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคคลากรสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมืใจในสัญลักษ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้สนันสนุนในการสร้างความรู้ เพื่อนำไปปฏบัติตัวที่ถูกต้อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต