ภาพกิจกรรม ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย

ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีมากขึ้นเป็นลำดับ ฉะนั้นเพื่อการส่งเสริมให้ประฃาฃน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่ดีขึ้นจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการ แบบไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2562 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต