ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
“...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือ เป็นแต่ผู้สร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินตามพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งให้ท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ชุมชนดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ชุมชนสามารถขับเคลื่อนโครงการได้จริง และเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต