ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์
ปัจจุบันไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุก ภาคเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และโรคนี้มักระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุม สาเหตุ เกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่ เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อไป การป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่สำคัญคือการป้องกันยุงกัดและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กลุ่ม ดูแลสุขภาพคนในชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ รังสิต คลองหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการนำเอาสมุนไพรตะไคร้หอมมาเป็นวัตถุดิบในการรณรงค์ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด พร้อมกับการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต