ภาพกิจกรรม สูงวัย สุขภาพดี วิถีไทย

สูงวัย สุขภาพดี วิถีไทย
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง จะเห็นว่าบางคนแม้อายุมาก ทำไมจึงดูไม่แก่ แต่บางคนอายุไม่มาก ทำไมดูแก่เกินวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันการปรับตัวการดูแลสุขภาพ ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั่นเอง ด้านจิตใจมีการเสียบทบาทของตัวเอง ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลง ทำให้เกิดความวิตกกังวลกลัว ทำให้เกิดความกลัว อารมณ์เศร้า กลัวถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง ผู้สูงอายุต้องการให้คนยกย่องเอาใจใส่ เอาอกเอาใจ เห็นใจ และเห็นว่าตนมีประโยชน์ต่อสังคมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้องดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ การดำเนินกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การได้ฟังธรรมะ การละเล่นพื้นบ้าน ทำให้มีความรู้สึกว่ามีคนดูแลเอาใจใส่ เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความรู้ มีความสามารถ ทำให้มีรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการสูงวัย สุขภาพดี วิถีไทย เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพ จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต