ภาพกิจกรรม 35+ สะดวกสุข

35+ สะดวกสุข
โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลียงได้ การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ผลการตรวจการรักษามักได้ผลดี โดยเฉพาะ ถ้าพบอาการผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ควรตรวจสุขภาพสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมาก จนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาล เกิดปัญหาในครอบครัว การเตรียมความพร้อมที่จะดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำมาสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข เห็นความสำคัญของการป้องกันการพบโรคในระยะรุนแรง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จึงจัดทำโครงการ 35+ สะดวกสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต